امکان ارائة مشاورة تخصصی تنها از طریق مکاتبه وجود دارد. به‌این‌منظور، ابتدا موضوع مورد نظر خود را به‌صورت دقیق و با ذکر جزئیات و سپس، سؤال یا سؤالات خود را در قسمت «پیام شما» وارد کرده، آن را ارسال نمایید. اطلاعات تکمیلی مورد نیاز جهت پاسخ‌گویی و ارائة مشاوره، پس از دریافت و بررسی پیام شما متعاقباً از طریق این وبسایت به اطلاع خواهد رسید.
+ به  موضوعات و سؤالات خارج از زمینه‌های مشاورة تخصصی و همچنین، موضوعات و سؤالات نامشخص و مبهم پاسخ داده نخواهد شد.

+ هزینة مشاوره بر اساس تعرفة سالیانة سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره محاسبه خواهد شد.

+ آدرس پست الکترونیک (ایمیل) شما باید معتبر باشد تا امکان مکاتبات بعدی وجود داشته باشد.

تماس با من

 

اعتبارسنجی